O mne

Som certifikovaná mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR od roku 2018 pod číslom 1848.

 

Úspešne som absolvovala vysokoškolské štúdium Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. Hneď po ukončení štúdia som pracovala na Okresnom súde Bratislava IV, na poručenskom oddelení, kde som sa venovala rodinnému právu. Práve tu som sa prvý krát stretla s mediáciou, ktorá sa vtedy na Slovensku rozbiehala. Na tému zverenia detí do výchovy som orientovala aj svoju rigoróznu prácu a získala tak titul JUDr. Neskôr som sa dlhší čas venovala autorskému právu, ktoré si získalo moje srdce a vidím v ňom rovnako veľký priestor pre mediáciu ako v rodinnom práve. Téme osobných bankrotov a oddlžovaniu som sa venovala v súvislosti s prácou pre národnostnú menšinu a okrem odborného poznania ma prekvapilo nadobudnuté ľudské poznanie a pochopenie, že rozdielne prostredie, v ktorom ľudia vyrastajú formuje ich základné životné postoje. Právu životného prostredia som sa venovala pri spolupráci s miestnou samosprávou. Po všetkých mojich pracovných skúsenostiach ma nakoniec opäť zlákalo rodinné právo, ktorému sa aktuálne stále venujem konzultačnou formou.

Martina Stašíková

Prečo som sa rozhodla pre mediáciu

Martina Stašíková

Mediácia ma odjakživa priťahovala. Vo svojej právnickej praxi som videla súdne spory, ktoré boli doslova zákopovou vojnou. Obe strany minuli veľké množstvo energie a peňazí do zhromažďovania argumentov a vedenia súdneho sporu, ktorý sa ťahal roky a potom ďalšie roky v odvolacom konaní. Ani jedna zo strán nebola spokojná. O to viac ma začala lákať možnosť, pri ktorej sa strany môžu dohodnúť, lákalo ma priniesť stranám v spore aj inú možnosť. Absolvovala som mnoho kurzov a workshopov zameraných na komunikáciu, ktoré sú v procese mediácie veľmi nápomocné.

Ako nezávislý a nestranný sprostredkovateľ napomáham komunikácii strán posunúť svoj spor smerom, ktorý im vyhovuje. Mojim cieľom je pomôcť stranám skvalitniť svoj život do tej miery, do akej to sami pripustia.

Svoju činnosť vykonávam na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii.

Riadim sa etickým kódexom mediátora.

Mediáciu vykonávam v slovenskom a po dohode aj v anglickom jazyku.

Mediátorka s garanciou SIMARS – Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov

Mediátorka platformy MEDIÁCIA.online