Mediácie

Čo je mediácia

Mediácia je rýchla, efektívna, neformálna a dobrovoľná metóda mimosúdneho riešenia sporov. Namiesto princípu boja (kto z koho) sa zameriava na princíp win/win, identifikovanie dôležitých záujmov oboch strán a ich vzájomnú spoluprácu. Podstata mediačného procesu nespočíva v rozhodovacej autorite mediátora, naopak, rozhodovanie je v rukách strán sporu. Mediátor stranám napomáha v tom, aby dospeli k praktickému riešeniu ich sporu, s ktorým sú v súlade.

Mediácia má právny základ v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii.

Kto je mediátor

Mediátor je nezávislá, nestranná a nezaujatá osoba, ktorá pomáha stranám v spore identifikovať ich dôležité záujmy. V súlade so záujmom strán následne pomáha vyjednávať pre obe strany také riešenie, ktoré ich uspokojí. Úlohou mediátora je vytvoriť bezpečné prostredie, pozorne si vypočuť strany sporu a napomáhať procesu dosiahnutia vzájomnej dohody, ktorú spíše.

Aj keď to možno nie je vidieť, riešenie sporu majú v sebe strany ukryté. Mediátor pomáha stranám túto ich schopnosť odhaliť.

Prečo uprednostniť mediáciu pred súdnym sporom

Mediácia je bežnou alternatívou riešenia sporov v Európe, aj inde vo svete a ľudstvo ju využívalo od nepamäti. Na Slovensku sa mediácia uzákonila v roku 2004. Z mnohých dôvodov je mediácia výhodnejšia ako súdne konanie.

Výhody mediácie oproti súdnemu konaniu

Ponechávate si kompetenciu rozhodnúť o svojom spore podľa seba a kontrola nad sporom je vo Vašich rukách. Riešenie, ktoré vymyslíte spoločne s protistranou môže byť pre Vás lepšie, ako to, ktoré paušálne určuje zákona pre určitý druh situácií.

Vyriešenie sporu mediáciou je rýchlejšie ako súdne konanie – súdne konania trvajú niekoľko mesiacov, alebo aj rokov, mediácia zvyčajne trvá len niekoľko týždňov (podľa zákona maximálne 6 mesiacov). Mediáciu je dokonca možné ukončiť uzatvorením dohody už na prvom sedení.

Nemusíte na vyriešenie sporu minúť veľa energie, nie je potrebné bojovať. Systém súdneho riešenia sporov je postavený na boji strán – kto má lepšie argumenty, kto lepšie presvedčí sudcu, vyhráva. Mediácia je naproti tomu založená na spolupráci strán. Mediácia sa zameriava na to, čo strany potrebujú, na riešenie do budúcnosti, orientuje sa na taký výsledok, ktorý je pre strany uspokojujúci.

Vzťah s osobu v spore má potenciál zlepšiť sa. Proces vedenia mediácie napomáha sporiacim sa stranám vzájomne sa pochopiť, spoločne pracovať na dosiahnutí pozitívneho výsledku a tým sa k sebe priblížiť.

Mediácia je dobrovoľná. Mediácia je založená na dobrovoľnej účasti oboch strán, čo vytvára menej tlaku.

Mediácia je dôverná. Súdne pojednávanie (okrem určitých zákonom stanovených prípadov) je verejné. Môže sa stať, že ktokoľvek sa príde na Vaše pojednávanie pozrieť. Mediácia je neverejná. Prebieha za zatvorenými dverami, v príjemnom prostredí kancelárie mediátora.

Ochota plniť mediačnú dohodu je väčšia. Pokiaľ súd rozhodne tak, že jedna (alebo aj obe) zo strán s týmto rozhodnutím nie sú stotožnené, ochota plniť takéto rozhodnutie je nízka. Pokiaľ však strany v spore dospejú k dohode,  s ktorou sami súhlasili, ochota plniť takúto dohodu je vyššia.

Mediácia je menej stresujúca. Súdne konanie sa odohráva na súde, vo formálnom prostredí, ale aj vo formálnom procese, sudcovia majú na sebe taláre. Naproti tomu mediácia sa vykonáva v neformálnom prostredí, v súkromnej kancelárii, proces mediácie má svoje pravidlá, tie sú však oveľa menej formálne, strany si ich spoločne s mediátorom môžu upraviť podľa svojich potrieb.

Mediačnú dohodu je možné zmeniť. Pokiaľ súd raz rozhodne, takéto právoplatné rozhodnutie už nie je možné zmeniť (tzv. „res iudicata“). Rozhodnutie dosiahnuté v rámci mediácie je možné zmeniť, pokiaľ to tak stranám vyhovuje.

Princíp win/win namiesto súboja. V súdnom konaní sa sleduje len to, aby strany súd presvedčili svojimi argumentami. Jedna zo strán súd prehrá a často sa stane aj to, že pocit prehry majú obe strany (obe strany sa odvolajú voči rozhodnutiu), pretože ani jedna nie je s rozhodnutím súdu spokojná. V mediácii sa sleduje princíp win/win, tzn. princíp, kde pocit výhry majú obe strany.

Mediácia môže byť lacnejšia ako súdne konanie – pri mediácii nemusíte hradiť súdny poplatok, ani advokátov, poplatok za mediáciu sa hradí na polovicu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Možno stále váhate. Táto tabuľka Vám napovie, či je pre Vás mediácia vhodná:

Mediácia je pre vás vhodná:

  • Ak chcete mať zodpovednosť za svoj život vo svojich rukách, sám o sebe rozhodovať a ste ochotný prijať za to rozhodnutie zodpovednosť
  • Ak chcete svoj konflikt vyriešiť a svoju životnú energiu venovať radšej iným témam, ako danému konfliktu
  • Ak chcete svoj spor vyriešiť čo najefektívnejšie a bez zbytočného naťahovania.
  • Ak chcete so stranou v spore spolupracovať a dosiahnuť dohodu vhodnú pre obe strany
  • Ak vám záleží na výsledku sporu a zároveň na vzťahu s osobou, s ktorou ste v spore

Mediácia nie je pre vás vhodná:

  • Ak chcete, aby zodpovednosť za vaše spory prevzala cudzia autorita, nechcete preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia
  • Pokiaľ naďalej chcete zotrvávať v konflikte a zotrvávanie v konflikte Vám vyhovuje
  • Je pre Vás v poriadku byť dlhodobo v konflikte, nevadí Vám, ak sa spor bude naťahovať
  • Ak chcete so stranou v spore bojovať a vyhrať, bez ohľadu na to, aký vplyv to bude mať na druhú stranu
  • Ak Vám záleží len na výsledku sporu a nezáleží Vám na osobe, s ktorou ste v spore

Pokiaľ zvažujete, či je pre Vás mediácia vhodná, môžete kontaktovať mediátorku tu.