Mediácia

Možno práve uvažujete o mediácii, ale zároveň máte aj pochybnosti...

Približne 70 % mediácií končí dohodou. Je
pravda, že v niektorých prípadoch nie je možné sa dohodnúť, alebo druhá strana do mediácie ísť
nechce. V týchto prípadoch ponúkam možnosť mediačného sprevádzania. Zároveň, aj mediácia, ktorá
sa neskončí dohodou, má svoju hodnotu. Aj v týchto prípadoch sa pohnete k poznaniu, kde je zóna
vašich možností. Vysoká úspešnosť mediácií je podporená aj vysokou ochotou plniť. Skrátka, ak sa na
niečom dohodnem a súhlasím s tým, mám väčšiu ochotu to aj splniť, ako keď mi to prikáže súd.

Mediácia je zatiaľ oveľa menej používaná
služba než je jej potenciál. Prečo? Jednoducho preto, že ľudia nevedia, kde všade sa im môže zísť.
Preto ich často ani nenapadne, že by sa mediáciou mohli oslobodiť.

To, čo sa strany aj mediátor v mediácii dozvedeli, podlieha mlčanlivosti. Garantuje to zákon o mediácii.

V niektorých štátoch EU bola
zavedená povinnosť sa v súdnom procese stretnúť s mediátorom a zvážiť mediáciu. Až 50 % týchto
ľudí si vybralo radšej mediáciu, ako pokračovať v súdnom procese. U nás táto povinnosť nie je (aj
preto je mediácií menej), takže tá iniciatíva je na stranách. Iniciovanie mediácie však nemusí byť pre
slabšiu pozíciu, ale jednoducho si len chcete šetriť čas, peniaze a nervy.

Mediátor je tu práve na to, aby vám
pomohol s komunikáciou. A mediačná technika pôsobí na strany tak, aby sa napätie medzi nimi
uvoľňovalo. V niektorých prípadoch je možné uskutočniť aj oddelené mediačné stretnutia.

Mediácia je komerčná služba, takže sa za ňu platí. V súdnom konaní, však často
krát zaplatíte ešte viac. Zvážte tiež, koľko vás stojí, ak ste sa nedohodli. Nie len peňazí, ale aj nervov,
alebo príjmov, či benefitov, ktoré nemáte, ale ste mohli mať, keby ste sa boli dohodli. A keby ste
videli, že mediácia je neefektívna, môže sa ukončiť, nie ste povinní v nej zotrvať. Dobrou správou je,
že si strany platbu za mediáciu delia rovným dielom, ak sa nedohodnú inak.

Máte viac otázok? Poďme si zatelefonovať. Váš príbeh, moje otázky. 15 minút zdarma. Vyberte si svoj termín.

Čo je mediácia

Mediácia je rýchla, efektívna, neformálna a dobrovoľná metóda mimosúdneho riešenia sporov. Namiesto princípu boja (kto z koho) sa zameriava na princíp win/win, identifikovanie dôležitých záujmov oboch strán a ich vzájomnú spoluprácu. Podstata mediačného procesu nespočíva v rozhodovacej autorite mediátora, naopak, rozhodovanie je v rukách strán sporu. Mediátor stranám napomáha v tom, aby dospeli k praktickému riešeniu ich sporu, s ktorým sú v súlade. Mediácia má právny základ v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii.

Mediátor je nezávislá, nestranná a nezaujatá osoba, ktorá pomáha stranám v spore identifikovať ich dôležité záujmy. V súlade so záujmom strán následne pomáha vyjednávať pre obe strany také riešenie, ktoré ich uspokojí. Úlohou mediátora je vytvoriť bezpečné prostredie, pozorne si vypočuť strany sporu a napomáhať procesu dosiahnutia vzájomnej dohody, ktorú spíše.

„Aj keď to možno nie je vidieť, riešenie sporu majú v sebe strany ukryté. Mediátor pomáha stranám túto ich schopnosť odhaliť.“

Prečo uprednostniť mediáciu pred súdnym sporom

Mediácia je bežnou alternatívou riešenia sporov v Európe, aj inde vo svete a ľudstvo ju využívalo od nepamäti. Na Slovensku sa mediácia uzákonila v roku 2004. Z mnohých dôvodov je mediácia výhodnejšia ako súdne konanie.

Výhody mediácie oproti súdnemu konaniu

Ponechávate si kompetenciu rozhodnúť o svojom spore podľa seba a kontrola nad sporom je vo vašich rukách. Riešenie, ktoré vymyslíte spoločne s protistranou môže byť pre vás lepšie, ako to, ktoré paušálne určuje zákona pre určitý druh situácií.

Mediácia je menej stresujúca. Súdne konanie sa odohráva na súde, vo formálnom prostredí, ale aj vo formálnom procese, sudcovia majú na sebe taláre. Naproti tomu mediácia sa vykonáva v neformálnom prostredí, v súkromnej kancelárii, proces mediácie má svoje pravidlá, tie sú však oveľa menej formálne, strany si ich spoločne s mediátorom môžu upraviť podľa svojich potrieb.

Nemusíte na vyriešenie sporu minúť veľa energie, nie je potrebné bojovať. Systém súdneho riešenia sporov je postavený na boji strán – kto má lepšie argumenty, kto lepšie presvedčí sudcu, vyhráva. Mediácia je naproti tomu založená na spolupráci strán. Mediácia sa zameriava na to, čo strany potrebujú, na riešenie do budúcnosti, orientuje sa na taký výsledok, ktorý je pre strany uspokojujúci.

Mediácia je dôverná. Súdne pojednávanie (okrem určitých zákonom stanovených prípadov) je verejné. Môže sa stať, že ktokoľvek sa príde na vaše pojednávanie pozrieť. Mediácia je neverejná. Prebieha za zatvorenými dverami, v príjemnom prostredí kancelárie mediátora

Princíp win/win namiesto súboja. V súdnom konaní sa sleduje len to, aby strany súd presvedčili svojimi argumentami. Jedna zo strán súd prehrá a často sa stane aj to, že pocit prehry majú obe strany (obe strany sa odvolajú voči rozhodnutiu), pretože ani jedna nie je s rozhodnutím súdu spokojná. V mediácii sa sleduje princíp win/win, tzn. princíp, kde pocit výhry majú obe strany.

Vyriešenie sporu mediáciou je rýchlejšie ako súdne konanie – súdne konania trvajú niekoľko mesiacov, alebo aj rokov, mediácia zvyčajne trvá len niekoľko týždňov (podľa zákona maximálne 6 mesiacov). Mediáciu je dokonca možné ukončiť uzatvorením dohody už na prvom sedení.

Ochota plniť mediačnú dohodu je väčšia. Pokiaľ súd rozhodne tak, že jedna (alebo aj obe) zo strán s týmto rozhodnutím nie sú stotožnené, ochota plniť takéto rozhodnutie je nízka. Pokiaľ však strany v spore dospejú k dohode,  s ktorou sami súhlasili, ochota plniť takúto dohodu je vyššia.

Mediácia je dobrovoľná. Mediácia je založená na dobrovoľnej účasti oboch strán, čo vytvára menej tlaku.

Vzťah s osobu v spore má potenciál zlepšiť sa. Proces vedenia mediácie napomáha sporiacim sa stranám vzájomne sa pochopiť, spoločne pracovať na dosiahnutí pozitívneho výsledku a tým sa k sebe priblížiť.

Mediačnú dohodu je možné zmeniť. Pokiaľ súd raz rozhodne, takéto právoplatné rozhodnutie už nie je možné zmeniť (tzv. „res iudicata“). Rozhodnutie dosiahnuté v rámci mediácie je možné zmeniť, pokiaľ to tak stranám vyhovuje.


Mediácia môže byť lacnejšia ako súdne konanie – pri mediácii nemusíte hradiť súdny poplatok, ani advokátov, poplatok za mediáciu sa hradí na polovicu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Aké spory riešim mediáciou

Prečo mi pomôže práve mediátor?

Je nestranný, nie je emocionálne zaangažovaný do sporu. Pozerá sa na spor bez zaujatia. Zároveň je vyškolený v špeciálnej technike, ako mediáciu viesť tak, aby skončila dohodou strán. 

Ako mediácia prebieha

Prvý kontakt s mediátorom

Mediátora môžete kontaktovať telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Mediátor si vás vypočuje, alebo si prečíta krátku správu o vašej situácii. Identifikuje, či sa jedná o prípad vhodný na mediáciu.

Predmediačná fáza

Po tom ako mediátor určí, že sa jedná o vhodný prípad na mediáciu, sa jedna strana, alebo obe strany s mediátorom dohodnú, že prípad budú riešiť mediáciou. Mediátor následne prevezme prípad, preštuduje si podklady k sporu a osloví druhú stranu, zistí jej záujem o mediáciu, dohodne mediačné stretnutie.

Priebeh samotnej mediácie

Mediácia sa začína podpisom Dohody o začatí mediácie, v ktorej sú dohodnuté podmienky mediácie, mediátor strany poučí o charaktere mediačného konania – jedná sa o dobrovoľné riešenie sporu, ktoré možno kedykoľvek ukončiť, konanie je dôverné, mediátor je nestranný a pod. Následne obe strany dostanú priestor na vyjadrenie. Je dôležité, aby mediátor pochopil podstatu sporu a aby ju pochopili aj účastníci navzájom. Mediátor na základe vypočutia strán zhrnie, ktoré skutočnosti sú medzi stranami sporné a ktoré nie. Identifikujú sa hlavné záujmy strán a načrtnú sa možnosti riešenia sporu. Strany sa vyjadrujú, ktoré riešenia sú pre nich prijateľné a ktoré nie. Sedenia môžu prebiehať za účasti všetkých strán, osobitne, alebo online formou. Mediáciu je možné ukončiť na prvom sedení, alebo v priebehu niekoľkých sedení, závisí to od charakteru sporu a postoja strán. 

Podpis Dohody o mediácii

Keď strany dospejú v rámci mediácie k riešeniu sporu, s ktorým súhlasia, mediátor spíše Dohodu o mediácii. Stranami podpísaná dohoda je právne záväzná, čo znamená, že je rovnako záväzná ako zmluva podpísaná medzi stranami. Dohodu strany môžu spísať aj vo forme notárskej zápisnice, alebo ju dať schváliť súdu vo forme súdneho zmieru. Potom je dohoda aj priamo vykonateľná, čiže sa stáva exekučným titulom. V prípade záujmu strán sa môže v rozumnom časovom odstupe dohodnúť stretnutie, na ktorom sa preberie, či sa dohoda plní k spokojnosti oboch strán a či dohoda stranám vyhovuje.

Prvý kontakt s mediátorom

Mediátora môžete kontaktovať telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Mediátor si Vás vypočuje, alebo si prečíta krátku správu o Vašej situácii. Identifikuje, či sa jedná o prípad vhodný na mediáciu.

Predmediačná fáza

Po tom ako mediátor určí, že sa jedná o vhodný prípad na mediáciu, sa jedna strana, alebo obe strany s mediátorom dohodnú, že prípad budú riešiť mediáciou. Mediátor následne prevezme prípad, preštuduje si podklady k sporu a osloví druhú stranu, zistí jej záujem o mediáciu, dohodne mediačné stretnutie.

Priebeh samotnej mediácie

Mediácia sa začína podpisom Dohody o začatí mediácie, v ktorej sú dohodnuté podmienky mediácie, mediátor strany poučí o charaktere mediačného konania – jedná sa o dobrovoľné riešenie sporu, ktoré možno kedykoľvek ukončiť, konanie je dôverné, mediátor je nestranný a pod. Následne obe strany dostanú priestor na vyjadrenie. Je dôležité, aby mediátor pochopil podstatu sporu a aby ju pochopili aj účastníci navzájom. Mediátor na základe vypočutia strán zhrnie, ktoré skutočnosti sú medzi stranami sporné a ktoré nie. Identifikujú sa hlavné záujmy strán a načrtnú sa možnosti riešenia sporu. Strany sa vyjadrujú, ktoré riešenia sú pre nich prijateľné a ktoré nie. Sedenia môžu prebiehať za účasti všetkých strán, osobitne, alebo online formou. Mediáciu je možné ukončiť na prvom sedení, alebo v priebehu niekoľkých sedení, závisí to od charakteru sporu a postoja strán. 

Podpis Dohody o mediácii

Keď strany dospejú v rámci mediácie k riešeniu sporu, s ktorým súhlasia, mediátor spíše Dohodu o mediácii. Stranami podpísaná dohoda je právne záväzná, čo znamená, že je rovnako záväzná ako zmluva podpísaná medzi stranami. Dohodu strany môžu spísať aj vo forme notárskej zápisnice, alebo ju dať schváliť súdu vo forme súdneho zmieru. Potom je dohoda aj priamo vykonateľná, čiže sa stáva exekučným titulom. V prípade záujmu strán sa môže v rozumnom časovom odstupe dohodnúť stretnutie, na ktorom sa preberie, či sa dohoda plní k spokojnosti oboch strán a či dohoda stranám vyhovuje.

Nebuďte viac na svoj spor sami. Podporím vás v jeho férovom riešení.