Cenník

Činnosť mediátora je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o mediácii“).

Činnosť mediátora je podnikaním a mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie.

Platbu je možné vykonať v hotovosti, alebo na bankový účet mediátora.

Každá zúčastnená strana platí počas mediácie polovicu dohodnutej odmeny, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 

Ceny v sadzobníku sa hradia bez ohľadu na výsledok mediácie. Vzhľadom na dobrovoľnosť mediácie mediátor nezodpovedá za účasť strán na mediácii, ani za uzatvorenie Dohody o mediácii.

Ceny platia rovnako aj pre online mediáciu.

Cenník mediácie

ÚVODNÁ MEDIAČNÁ KONZULTÁCIA

Vypočutie iniciátora mediácie, zarámcovanie situácie, oslovenie a vypočutie druhej strany, overenie záujmu o riešenie mediáciou, dohodnutie termínu mediácie

60,- Eur/hod.

Hradí iniciátor mediácie
MEDIÁCIA80,- Eur/hod.

Hradia účastníci mediácie rovným dielom, teda v prípade 2 účastníkov 40,- € na hodinu, ak sa nedohodnú inak.
DOHODA O MEDIÁCII

Pokiaľ práca na vypracovaní dohody o mediácii presiahne 2 hodiny, účtuje sa 80,- €/hod. (sem patrí aj zozbieranie podkladov od strán a ich preštudovanie, zapracovanie pripomienok strán a pod.)
150,- Eur/spísanie právne záväznej dohody

Hradia účastníci mediácie rovným dielom, teda v prípade 2 účastníkov je to 75,- €, ak sa nedohodnú inak.

* V Cenníku nie sú zahrnuté poplatky, ktoré sa hradia iným osobám, napr. notárovi, advokátovi, alebo znalcovi a pod. – hradenie takýchto poplatkov však bude vopred so stranami mediácie odsúhlasené.

* Ceny sú konečné, mediátor nie je platca DPH.