Cenník

Činnosť mediátora je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o mediácii“).

Činnosť mediátora je podnikaním a mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie.

Platbu je možné vykonať v hotovosti, alebo na bankový účet mediátora.

Každá zúčastnená strana platí počas mediácie polovicu dohodnutej odmeny, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 

Ceny v sadzobníku sa hradia bez ohľadu na výsledok mediácie. Vzhľadom na dobrovoľnosť mediácie mediátor nezodpovedá za účasť strán na mediácii, ani za uzatvorenie Dohody o mediácii.

Ceny platia rovnako aj pre online mediáciu.

Cenník mediácie

Cenník

PREDMEDIAČNÁ FÁZA
ÚVODNÁ KONZULTÁCIA
Kontaktovanie mediátora, ujasnenie, či sa jedná o prípad vhodný pre mediáciu, informácia o službách mediátora, overenie ochoty druhej strany vstúpiť do mediácie, konzultácie a poradenstvo, dohodnutie mediačného stretnutia
Prvých 15 minút zdarma,
potom 60,- Eur za hodinu
MEDIAČNÁ FÁZA
Poplatok za mediačné sedenie naživo/online – NEMAJETKOVÉ SPORY60,- Eur za hodinu
Poplatok za mediačné sedenie naživo/online – MAJETKOVÉ SPORY90,- Eur za hodinu
Spísanie Dohody o mediácii - NEMAJETKOVÉ SPORY120,- Eur
Spísanie Dohody o mediácii – MAJETKOVÉ SPORY1% z hodnoty vyriešeného sporu, min. 250,- Eur, max. 3000,- Eur

* V Cenníku nie sú zahrnuté poplatky, ktoré sa hradia iným osobám, napr. notárovi, advokátovi, alebo znalcovi a pod. – hradenie takýchto poplatkov však bude vopred so stranami mediácie odsúhlasené.

* Ceny sú konečné, mediátor nie je platca DPH.