Čo je mediácia?

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediátora, ktorý napomáha stranám dosiahnuť pre obe strany výhodné riešenie.

Prečo riešiť spor mediáciou?

Je rýchla, efektívna a menej stresujúca ako súdne konanie, či dlhodobé neriešenie sporu.

Aké spory je možné riešiť mediáciou?

Rodinné, občianskoprávne, susedské, autorskoprávne, ale napríklad aj medzigeneračné, či interkultúrne.

Život nie je možné prežiť bez konfliktov. Sú našou prirodzenou súčasťou. Niekedy sa však v ich dôsledku ocitneme v slepej uličke, uvedomíme si, že konflikt, či spor pre nás predstavuje neprimeraný výdaj energie, brzdí nás a cítime negatívne emócie. Chceli by sme sa posunúť, ale nevieme ako.

Každý konflikt má v sebe potenciál rastu a posunu vpred. Prináša možnosť zmeny, ktorá môže byť aj pozitívna. Záleží od toho, z akého uhla pohľadu sa na konflikt pozeráme a či sme schopní vnímať benefity, alebo nové možnosti, ktoré nám do života prináša.

Mediácia je cesta k lepšiemu životu

  • Mediácia predstavuje možnosť vyriešiť svoj spor mimosúdnou cestou.
  • Mediácia umožňuje riešiť spory kultivovane, brať ohľad na seba a svoje ciele a zároveň na druhú stranu.
  • Vďaka mediácii sa môžete na svoj spor pozrieť z iného uhla pohľadu, v bezpečnom prostredí.
  • Mediácia Vám dáva možnosť ponechať si kompetenciu o sebe rozhodovať.
  • Mediácia je dobrovoľná.
  • Mediáciou môžete vyriešiť svoj spor už v priebehu jedného, alebo niekoľkých sedení.

Prečo mi pomôže práve mediátor?

Je nestranný, nie je emocionálne zaangažovaný do sporu. Pozerá sa na spor bez zaujatia. Zároveň je vyškolený v tom, ako mediáciu viesť. 

Kedy kontaktovať mediátora

  • Máte niektorý zo sporov, ktoré mediátor rieši
  • Tento svoj spor chcete vyriešiť
  • Chcete si ponechať svoju kompetenciu o sebe rozhodnúť
  • Viete o tom, že druhá strana má záujem spor riešiť, alebo aspoň počítate s možnosťou, že by mohla mať na riešení sporu prostredníctvom mediátora záujem

Ako mediácia prebieha

Prvý kontakt s mediátorom

Mediátora môžete kontaktovať telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Mediátor si Vás vypočuje, alebo si prečíta krátku správu o Vašej situácii. Identifikuje, či sa jedná o prípad vhodný na mediáciu.

Predmediačná fáza

Po tom ako mediátor určí, že sa jedná o vhodný prípad na mediáciu, sa jedna strana, alebo obe strany s mediátorom dohodnú, že prípad budú riešiť mediáciou. Mediátor následne prevezme prípad, preštuduje si podklady k sporu a osloví druhú stranu, zistí jej záujem o mediáciu, dohodne mediačné stretnutie.

Priebeh samotnej mediácie

Mediácia sa začína podpisom Dohody o začatí mediácie, v ktorej sú dohodnuté podmienky mediácie, mediátor strany poučí o charaktere mediačného konania – jedná sa o dobrovoľné riešenie sporu, ktoré možno kedykoľvek ukončiť, konanie je dôverné, mediátor je nestranný a pod.

Následne obe strany dostanú priestor na vyjadrenie. Je dôležité, aby mediátor pochopil podstatu sporu a aby ju pochopili aj účastníci navzájom. Mediátor na základe vypočutia strán zhrnie, ktoré skutočnosti sú medzi stranami sporné a ktoré nie. Identifikujú sa hlavné záujmy strán a načrtnú sa možnosti riešenia sporu. Strany sa vyjadrujú, ktoré riešenia sú pre nich prijateľné a ktoré nie. Sedenia môžu prebiehať za účasti všetkých strán, osobitne, alebo online formou. Mediáciu je možné ukončiť na prvom sedení, alebo v priebehu niekoľkých sedení, závisí to od charakteru sporu a postoja strán. 

Podpis Dohody o mediácii

Keď strany dospejú v rámci mediácie k riešeniu sporu, s ktorým súhlasia, mediátor spíše Dohodu o mediácii. Stranami podpísaná dohoda je právne záväzná, čo znamená, že je rovnako záväzná ako zmluva podpísaná medzi stranami. Dohodu strany môžu spísať aj vo forme notárskej zápisnice, alebo ju dať schváliť súdu vo forme súdneho zmieru. Potom je dohoda aj priamo vykonateľná, čiže sa stáva exekučným titulom. V prípade záujmu strán sa môže v rozumnom časovom odstupe dohodnúť stretnutie, na ktorom sa preberie, či sa dohoda plní k spokojnosti oboch strán a či dohoda stranám vyhovuje.

Uvažujete, či by bol práve váš spor vhodný na mediáciu?

Zavolajte mi. Úvodná konzultácia o vhodnosti mediácie v trvaní 15 minút je zdarma. 

Ste rozhodnutí, že máte o mediáciu záujem?

Vyplňte Kontaktný formulár a ja Vás budem čoskoro kontaktovať.