#4 AKO NA KONFLIKTY_cena a hodnota mediácie

#4 AKO NA KONFLIKTY_cena a hodnota mediácie

Mediácia je väčšinou aj finančná investícia. Ako o tom uvažovať? Aká je hodnota, ktorú za mediáciu dostanete? Mediátori zverejňujú cenník na svojich webových stránkach. Podľa toho si vopred viete odhadnúť, koľko vás to približne vyjde. Poplatok si delíte s druhou stranou sporu. Pri súdnom konaní často neviete, kam sa výsledná suma vyšplhá a súdne poplatky platí strana, ktorá prehrá. Pri majetkových sporoch vychádza finančne výhodnejšie mediácia oproti súdnemu konaniu. Sú spory, kde do popredia vystupuje hodnota mediácie. Spočíva v úspore času a znížení stresu, aj v pocite, že dokážete sami riešiť spor a máte rozhodovanie vo svojich rukách. Hodnotou je tiež zmierňovanie napätia vo vzťahu. Dôležitá je aj celková atmosféra, dôvernosť a servis, ktorý vám mediátor poskytuje. Odpadá stres z možnosti nespravodlivého výsledku a pocitu neistoty. A možno Vás prekvapí, že hodnotu môže predstavovať aj mediácia, ktorá sa nekončí dohodou.

#3 AKO NA KONFLIKTY_nestrannosť mediátora

#3 AKO NA KONFLIKTY_nestrannosť mediátora

Kto je to mediátor a čo robí? Pokúsime sa odpovedať vysvetlením jeho troch vlastností. Je neutrálny, teda nehodnotí, nestranný, teda nenadŕža žiadnej zo strán a je aj nezávislý na výsledku mediácie, či už ekonomicky alebo citovo. Tieto kvality musí vedieť garantovať od začiatku počas celej doby mediácie a klienti ho takto musia aj vnímať, aby mu vedeli dôverovať. Mediátor je aj emocionálne neutrálny, nesmie byť príliš osobne angažovaný v spore. Ak tieto kvality garantovať nevie, mediáciu nezačína, prípadne ju ukončí a odporučí iného kolegu či kolegyňu.

#2 AKO NA KONFLIKTY_princíp výhra/výhra a komplexnosť riešenia sporu

#2 AKO NA KONFLIKTY_princíp výhra/výhra a komplexnosť riešenia sporu

Je veľmi dobré, že existuje možnosť súdneho konania. V mnohých prípadoch je ale mediácia ešte lepším riešením. Mediácia nie je výhrou, alebo prehrou jednej zo strán, ale ich spoločnou dohodou. Tomuto princípu napomáha aj dôvernosť konania, toto konanie nie je verejné (ako súdne konanie). Mediátor, aj strany v mediácii sú viazané mlčanlivosťou. Ďalšou výhodou je komplexnosť. Súd je viazaný návrhom a procesnými pravidlami, ale v mediácii sa problém strán môže riešiť komplexnejšie – vyrieši sa v jednom konaní všetko, čo strany potrebujú, nároky strán sa nemusia deliť medzi viaceré súdne konania. Mediácia napomáha odhaliť skutočné potreby strán, pozrieť sa “pod pokrievku”. Orientácia na budúcnosť pomáha prinášať konštruktívne riešenia.

#1 AKO NA KONFLIKTY_dobrovoľnosť a zachovanie vlastnej moci pri riešení sporu

#1 AKO NA KONFLIKTY_dobrovoľnosť a zachovanie vlastnej moci pri riešení sporu

Mediácia je dobrovoľná a to je veľký rozdiel oproti súdnemu konaniu. Obe strany sú v nej na základe vlastnej vôle. V zahraničí sa ukázalo, že pokiaľ strany súd odkáže na povinné prvé stretnutie k mediátorovi, až 50 % z nich si zvolí radšej mediáciu, ako súdne konanie, aj keď toto už je dobrovoľné rozhodnutie strán. Jednoducho povedané, keď už strany mediátora navštívia a počujú, aké sú podmienky mediácie, tak sa pre ňu často rozhodujú. U nás na Slovensku je na rozhodnutí samotných strán, či si pred súdnym konaním radšej prejdú situáciu s mediátorom. Mediáciou zároveň ponechávate moc nad riešením sporu vo svojich rukách. Proces mediácie je len na Vás (stranách mediácie) a mediátorovi. Viete si ho prispôsobiť, ako Vám vyhovuje, najmä čo sa týka času a do určitej miery aj miesta stretnutí. Nezažijete frustráciu z toho, že niekto rozhodne za Vás. A radšej budete plniť dohodu, ktorú ste si sami vytvorili.

#0 AKO NA KONFLIKTY_úvod do mediácie

#0 AKO NA KONFLIKTY_úvod do mediácie

Každý z nás niekedy v živote prechádzal konfliktom. Konflikt k životu patrí. Jedným zo spôsobov, ako sa k nemu postaviť je aj mediácia. Na Slovensku je to pomerne nová metóda a mohla by oveľa lepšie slúžiť všetkým, keby sme o nej vedeli viac. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli vystúpiť z našej komfortnej zóny a natočiť túto sériu videí o mediácii. Aby sme ľuďom priblížili ich možnosti. V prvom videu sa predstavíme a povieme o našej motivácii Vám videá priniesť a možno sa Vám zíde aj informácia o možnosti využitia mediačnej poradne.